Docházka

Modul Docházka je určen k evidenci docházek jednotlivých zaměstnanců, čímž se vytváří komplexní přehled o tom, jak kteří zaměstnanci pracují a zároveň na jakých projektech.

Tento článek je primárně určen pro základní popis modulu v eWay-CRM Web. Pro více informací o modulu celkově můžete přejít do popisu modulu v sekci pro eWay-CRM Outlook.

Seznam docházek

Pro přechod do seznamu docházek stačí kliknout na jméno modulu v horním menu webové stránky eWay-CRM Web. 

 

 Po kliknutí na odkaz se zobrazí seznam položek podle toho, jaká oprávnění uživatel má.

Položky v seznamu můžete vyhledávat, filtrovat, přizpůsobovat si jejich zobrazení apod. Více o možnostech seznamu najdete v článku Základy práce se seznamem položek.

Poznámka: V polích Od a Do lze filtrovat pouze podle vybraného data.

Náhled položky

Po kliknutí na položku se zobrazí její panel náhledu, kde máte snadný přístup k základním hodnotám položky i vazbám. Pro více informací přejděte do kapitoly Náhled položky.

Karta docházky

Základní informace o vytváření a editaci položek naleznete v článku Vytváření a editace položek.

Pro otevření položky stačí na vybranou položku dvakrát kliknout. Zobrazí se její detail:

Pole Popis
Nadřazená položka Projekt nebo příležitost, s nimiž je docházka svázána. 
Uživatel Zaměstnanec, jehož se docházka týká.
Typ Určuje typ docházky pro vyšší přehlednost a jednodušší dohledání a reportování.
Datum Den, kdy byla docházka vykázána.
Od a Do Konkrétní čas, kdy byla docházka vykázána.
Předmět Stručná specifikace docházky.
Poznámka Obecný text, který je možné k položce doplnit.

V případě, že chcete mít zobrazená jiná pole, můžete si upravit dialog prostřednictvím Návrhu formuláře v eWay-CRM Outlook. eWay-CRM Web bude zobrazovat dialog obdobně jako eWay-CRM Outlook, kdy určité rozdíly mohou nastat vlivem umístění skupiny polí v dialogu v eWay-CRM Outlook - pro eWay-CRM Web není nutně prioritní umístění skupin polí na horizontální ose, ale je započítáváno i umístěnbí na ose vertikální, tzn. pokud je skupina polí vpravo výš než skupina polí vlevo, skupina vpravo bude uvedena v dialogu na eWay-CRM Web jako první.

Hlavička položky

Hlavička v horní části dialogu prezentuje základní informace a slouží k provádění základní operací s položkou:

Možnost Popis
ikona Uložit a zavřít Uloží všechny provedené změny a zavře detail položky.
ikona Uložit Uloží všechny provedené změny.
ikona Odstranit Smaže položku, pokud má uživatel na mazání oprávnění.
Profilový obrázek Obrázek spojený s danou položkou.
Základní informace V hlavičce hned vidíte základní informace o dané položce, abyste je nemuseli dál hledat.
Vytvořit Po kliknutí se objeví seznam modulů a po kliknutí na určitý modul se otevře okno s novou položkou daného modulu. Po vyplnění hodnot a uložení nové položky se vytvoří vazba na tuto položku. Více v článku Vytváření vazeb.
Připojit Po kliknutí se objeví seznam modulů a po kliknutí na určitý modul zobrazí seznam položek tohoto modulu a po výběru konkrétní položky vytvoří vazbu na tuto existující položku. Více v článku Vytváření vazeb.

Workflow docházky

Modul Docházka nabízí funkci workflow, kdy u každé položky je možné nastavit různé stavy, kterými během svého života docházka prochází; přechody mezi stavy mohou být navíc spojeny s různými akcemi, například zamknutí hodnot, aby je uživatel již nemohl upravit.

Více o práci s workflow najdete v kapitole Práce s workflow.