Nastavení oprávnění k modulům

Tato sekce umožňuje nastavovat uživatelská oprávnění k jednotlivým modulům informačního systému eWay-CRM®. Je zde tedy možné například zobrazit uživateli jen ty projekty, které aktuálně řeší nebo mu znemožnit mazat jiné než své kontakty. Oprávnění se přidělují vždy skupinám - uživatelským rolím, nikdy ne jednotlivým uživatelům.

Důležité: Pokud je uživatel ve více skupinách, získává tu nejvyšší míru oprávnění, která z jeho rolí pro jednotlivé moduly vyplývá. Tedy například, pokud má jedna skupina oprávnění vidět deníky, ale druhá nikoli, uživatel deníky vidět bude. Toto neplatí pro oprávnění Exportovat. Pokud má jedna skupina, do níž je uživatel zařazen, nastaveno Ne a nemůže exportovat, druhá skupina pak Ano, uživatel nebude mít oprávnění exportovat záznamy. Obdobně to platí pro oprávnění Historie. Pokud má jedna skupina oprávnění Ne a druhá Ano, uživatel nemá oprávnění vidět historii.

K nastavení oprávnění se dostanete přes volbu Oprávnění na moduly v menu v levé části Administrační aplikace. Po rozkliknutí se zobrazí seznam všech uživatelských rolí vytvořených v eWay-CRM®. Vidíte skupiny, které jsou v sekci Skupiny označeny jako role anebo nemají zaškrtnuté ani pole Kategorie, ani pole Role. Více o skupinách se dozvíte v kategorii Skupiny. Kliknutím na název konkrétní role v seznamu ji označíte a poté můžete pro vybranou skupinu začít nastavovat oprávnění.

V hlavní části obrazovky je zobrazen seznam modulů a akcí, pro něž je možné nastavit oprávnění. Ve sloupci Modul je uveden název modulu, v dalších sloupcích pak akce, pro něž je možné nastavit oprávnění.

Zobrazit

Sloupec Zobrazit slouží k nastavení oprávnění pro zobrazení položek v daném modulu. Kliknutím na hodnotu ve sloupci Zobrazit v řádku požadovaného modulu zobrazíte další možnosti nastavení oprávnění.

Popis jednotlivých oprávnění:

 • Všechny položky - uživatelé mají oprávnění vidět všechny položky v daném modulu.
 • Položky svázané s mými projekty, příležitostmi, společnostmi a kontakty - uživatelé mají oprávnění vidět pouze položky, které jsou svázány s projekty, společnostmi, kontakty nebo příležitostmi, které má uživatel oprávnění vidět.
 • Položky ze stejné skupiny jako já - specifická možnost, provedení operace se váže na podmínku, že uživatel je svázán se stejnou kategorií (skupinou) jako položka, se kterou chce operaci provést. To může znamenat, že uživatel například vidí jen ty položky, které jsou svázané se skupinou, do které patří on sám.
 • Položky svázané se mnou - uživatelé mají oprávnění vidět pouze položky, se kterými jsou v systému svázáni.
 • Pouze mé položky - uživatelé mají oprávnění vidět pouze položky, jejichž jsou vlastníkem.
 • Žádné položky (skrýt modul) - uživatelé nemají oprávnění vidět žádné položky daného modulu. Tento modul pak bude pro uživatele v celé eWay-CRM® kompletně neviditelný (viz Skrýt moduly).

Vytvořit

Sloupec Vytvořit slouží k nastavení oprávnění pro vytváření položek v daném modulu. Kliknutím na hodnotu ve sloupci Vytvořit v řádku požadovaného modulu zobrazíte další možnosti nastavení oprávnění.

 • Ano - uživatelé mají oprávnění vytvářet v daném modulu nové záznamy.
 • Ne - uživatelé nemají oprávnění vytvářet v daném modulu nové záznamy.

 

Upravit

Analogicky jako oprávnění u sloupce Zobrazit se nastavují oprávnění pro upravování položek modulů ve sloupci Upravit.

Odstranit

Analogicky jako oprávnění u sloupce Zobrazit se nastavují oprávnění pro upravování položek modulů ve sloupci Odstranit.

Exportovat

Sloupec Exportovat umožňuje zamezit tomu, aby bylo možné exportovat data mimo eWay-CRM®. Smyslem funkce je tak zajistit, aby data nemohla být snadno zkopírovatelná a nebylo tak možné ze společnosti vynést kompletní databázi.

Nastavení má pouze dvě hodnoty. Hodnota Ano je hodnotou výchozí a znamená, že export je povolen. V případě, že je zadána hodnota Ne, vede to k tomu, že není možné záznamy exportovat. Konkrétně se jedná o znepřístupnění následujících funkcí pro zvolenou uživatelskou roli a modul (platí pro seznamy, záložky a existující vazby upravovaného modulu):

 • Export položek do Excelu nebo XML
 • Hromadný tisk
 • Kopírování položek do schránky Windows (Ctrl+C)
 • Import do MS Outlooku, pokud to modul umožňuje (Kontakty, Společnosti)
 • Ukládání do Excelu nebo PDF v modulu Reporty
 • Kopírování a vkládání v modulu Reporty

U hromadného tisku a kopírování to platí v případě, že se jedná o více záznamů, než je uvedeno v rámci globálního nastavení Maximální počet položek pro kopírování a tisk.

Historie

Sloupec Historie určuje, zda daná uživatelská skupina uvidí Historii položek pro vybraným modul. Historie položky je popsána v článku Sledování historie práce s položkou.

Nastavení má pouze dvě hodnoty. Hodnota Ano je hodnotou výchozí a znamená, že uživatelská skupina historii položky vidí. V případě, že je zadána hodnota Ne, uživatelská skupina nemá možnosti si historii položky zobrazit.

Dostupnost: Oprávnění na historii jsou dostupná od verze eWay-CRM 5.2.0.

Omezení řádků

Sloupec Omezení řádků umožňuje omezit počet položek, které jsou zobrazovány v seznamech jednotlivých modulů a záložek. Výchozí hodnota tohoto nastavení je 0, což znamená, že zde není žádné omezení. Pro změnu zadejte číselnou hodnotu, která představuje počet řádků, které chcete zobrazovat. Např. pokud u modulu Společnosti zadáte hodnotu 10, zobrazí se v seznamu společností pouze deset položek. Toto omezení neplatí pouze pro hlavní seznam modulu, ale i pro seznamy v záložkách ostatních modulů, případně v seznamech pro výběr vazby, kde je možné vybírat pouze z položek jednoho modelu. (To například znamená, že restrikce se netýká seznamů v polích Nadřazená položka.)

V případě, že máte zadáno pro některý seznam toto omezené zobrazení a následně používáte nad daty filtr, nefiltruje se pouze z omezeného zobrazení, ale ze seznamu všech záznamů, které jsou v daném modulu uloženy - z výsledků hledání se ovšem znovu zobrazí jen náhodných 10 ze všech, které podmínku splňují.

Pokud máte skupiny uživatelů, které mají podobná oprávnění, můžete si zjednodušit přidělování oprávnění jejich kopírováním.

Diagram hierarchie oprávnění

Význam jednotlivých úrovní oprávnění je podrobněji popsán v článku Definice uživatelských oprávnění.

 • ALL - všechny položky
 • INHERITED - Položky svázané s mými projekty, příležitostmi, společnostmi a kontakty
 • GROUP - Položky ze stejné skupiny jako já
 • RELATED - Položky svázané se mnou
 • OWN - Pouze mé položky
 • NONE - Žádné položky

Příklad užití oprávnění

Užití oprávnění je někdy omezující a některé moduly jsou tak propojeny, že mohou být omezeny jedinou změnou některého oprávnění. Vše je založeno na logických vazbách mezi jednotlivými moduly.

Příklad: Pro příklad je vhodné uvést následující situaci. Uživatel chce mít zajištěnou správnou synchronizaci kontaktů, a to i v případě, že jsou nastavena určitá omezení.

Řešení: V takovém případě musí být zachována alespoň následující oprávnění:

 • uživatel musí vidět kontakty
 • uživatel musí umět vytvářet společnosti a kontakty
 • uživatel nesmí mít zakázaný export kontaktů
 • uživatel musí umět editovat kontakty