Kopírovat kategorie ze společnosti na její aktivity

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Společnosti a kontakty.

Pomocí položky Kopírovat kategorie ze společnosti na její aktivity máte možnost nastavit, jestli se budou kategorie, které jsou navázány na společnost, přiřazovat i k aktivitám společnosti (dokumenty, e-maily a deníky). Například společnost je odběratelem u příležitosti a k příležitosti je přiřazen dokument, bude mít tento dokument stejné kategorie jako společnost.

Kliknutím na položku Kopírovat kategorie ze společnosti na její aktivity nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li nastavení zapnuto, kategorie se budou přiřazovat k aktivitám společnosti - pro kopírování kategorií společnosti na další položky viz Kopírovat kategorie ze společnosti na navázané položky.

Je-li nastavení vypnuto, je přenášení kategorií vypnuto.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.