Kopírovat kategorie ze společnosti na navázané položky

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Společnosti a kontakty.

Pomocí položky Kopírovat kategorie ze společnosti na navázané položky máte možnost nastavit, jestli se budou kategorie společnosti přiřazovat k položkám, které jsou se společností spojeny - jedná se o kontakty, příležitosti a projekty.

Kliknutím na položku Kopírovat kategorie ze společnosti na navázané položky nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li nastavení zapnuto, kategorie se budou přiřazovat k položkám (kontakt, příležitost nebo projekt), s nimiž je na společnost vytvářena vazba. Pokud chcete kategorie přiřazovat i k aktivitám společnosti, využijte nastavení Kopírovat kategorie ze společnosti na její aktivity.

Je-li nastavení vypnuto, je přenášení kategorií vypnuto.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.