Přidání nové mzdy

Máte-li dostatečná oprávnění, můžete k vybranému uživateli přidat novou mzdu. Učiníte tak kliknutím na tlačítko Vytvořit na pásu karet v okně uživatele a následnou volbou Mzda.

Zobrazí se karta mzdy, kde můžete vyplnit všechny potřebné údaje jako je např. délka pracovního týdne či pracovní úvazek.

Po vyplnění pracovního úvazku a zvolení mzdy jako výchozí, bude z této mzdy čerpán údaj pro výpočet pracovního vytížení (work load) v reportu Time Sheet.

Název Důležité správně popsat, aby byl v této záložce dostatečný přehled, pokud má mzda daného uživatele více složek, nebo dostává více mezd.
Uživatel Vyplňuje se automaticky podle toho, k jakému uživateli se mzda vztahuje, respektive podle toho, z jaké karty uživatele jste ji otevřeli.
Osobní náklady Uvádí se údaj, který vychází z účetnictví, respektive ze smlouvy mezi vámi a zaměstnancem. Zadání mzdy je důležité pro výpočet nákladů na zaměstnance a na projekty.
Dodatečné náklady Uvádí se údaj, který vychází z účetnictví. Hodnota z této kolonky je brána k výpočtům ostatních nákladů na projektech.
Platnost od Datum, od kterého uživatel výše uvedenou mzdu pobírá.
Platnost do Datum, do jakého uživatel výše uvedenou mzdu pobírá. Pokud není známé, žádné datum se neuvede.
Typ mzdy Vybere se, zda se jedná o fixní mzdu na měsíc anebo o mzdu hodinovou. Lze změnit v Centru pro správu, pokud máte potřebná přístupová práva. Zadání typu mzdy je důležité pro výpočet nákladů na zaměstnance a na projekty.
Pracovník úvazek (týden) Udává se počet hodin týdně, kolik zaměstnanec odpracuje - 40 hodin = plný úvazek, 20 hodin úvazek poloviční, atp.
Další rozlišení Vybere se specifický typ úvazku, který má daný uživatel ve společnosti (např. plný úvazek, poloviční úvazek).
Zaškrtávací pole Zaškrtne se, zda tato mzda je u daného uživatele výchozí, případně se zaškrtne políčko stravenky, když je zaměstnanec dostává.
Poznámka

Obecný text, který je k dané mzdě možné přiřadit. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Po vyplnění údajů mzdu uložíte kliknutím na tlačítko Ulož a zavři nebo Ulož na panelu nástrojů v horní části karty mzdy.

Po uložení se nová mzda zobrazí v seznamu mezd na kartě uživatele.