Automaticky počítat Konečnou cenu z vydaných faktur (modul Doklady)

Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Enterprise).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Projekty.

Pomocí položky Automaticky počítat Konečnou cenu z vydaných faktur (modul Doklady) máte možnost nastavit, jestli bude do položky Konečná cena, respektive do pole Skutečné náklady ostatní na kartě projektu automaticky počítána i cena dokladů (započítávají se doklady typu Faktura vydaná, Faktura přijatá, Pokladna přijatá, Pokladna vydaná, Dobropisy - jednotlivé typy se podle logiky započítávají jako příjmy anebo jako výdaje), které jsou s projektem spojeny. Logika automatického načítání dokladů je následující:

Typ dokladu Kladná hodnota dokladu Záporná hodnota dokladu
Faktura vydaná Navyšuje Konečnou cenu Snižuje konečnou cenu
Faktura přijatá Navyšuje Skutečné náklady ostatní Snižuje Skutečné náklady ostatní
Pokladna vydaná Navyšuje Skutečné náklady ostatní Snižuje Skutečné náklady ostatní
Pokladna přijatá Navyšuje Konečnou cenu Snižuje konečnou cenu
Opravný daňový doklad vydaný Snižuje konečnou cenu Snižuje konečnou cenu
Opravný daňový doklad přijatý Snižuje Skutečné náklady ostatní Snižuje Skutečné náklady ostatní

Další podmínkou je, že doklad je ve stavu Zaúčtováno, nikoli jen vytvořený.

Kliknutím na položku Automaticky počítat Konečnou cenu z vydaných faktur (modul Doklady) nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutá, do pole Konečná cena v okně projektu se počítají všechny doklady, které mají s tímto projektem vazbu. Pokud funkci zapnete poté, co jsou již nějaké vazby dokladů a projektu vytvořeny, automaticky se do ceny započtou i již vytvořené doklady.

Je-li funkce vypnutá, doklady se do ceny započítávat nebudou.

V případě, že je funkce zapnuta, dojde k tomu, že pole, kde jsou hodnoty sumarizovány (Konečná cena a Skutečné náklady ostatní na kartě Projektu), není možné editovat.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.