Přidání nové absence

Máte-li dostatečná oprávnění, můžete k vybranému uživateli přidat novou absenci. Učiníte tak kliknutím na tlačítko Vytvořit na pásu karet v okně uživatele a následnou volbou Absence.

Kromě výše uvedené možnosti, lze absenci vytvářet také přímo v hlavním pásu, kde kliknete na ikonu Nový a vyberete Absence.

Zobrazí se karta absence, kde můžete vyplnit všechny potřebné údaje.

Uživatel Vyplňuje se automaticky podle toho, k jakému uživateli se absence vztahuje, respektive podle toho, z jaké karty uživatele jste ji otevřeli.
Typ Konkrétní typ absence (např. placená dovolená, neomluvené volno, návštěva lékaře, mateřská dovolená, apod.). Lze změnit v Centru pro správu, pokud máte potřebná přístupová práva.
Popis

Specifikace absence.

Začátek Den a hodina, kdy má požadovaná absence začít.
Konec Den a hodina, kdy má požadovaná absence skončit. Pokud je zadána hodnota přesného času, v reportech a pracovních úvazcích se zobrazí jen poměrná část dne, nikoli celý den. Za 4 hodiny absence to bude půl dne, apod.
Celý den Zaškrtněte v případě, že absence trvá celý den, nikoli jen konkrétní hodiny. Nezobrazí se tak konkrétní hodiny, ale bude započten celý den, například při výpočtu dovolené v reportech Time Sheet a User Vacation.
Poznámka

Obecný text, který je k dané absenci možné přiřadit. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Po vyplnění údajů absenci uložíte kliknutím na tlačítko Ulož a zavři nebo Ulož na panelu nástrojů v horní části karty absence.

Po uložení se nová absence zobrazí v seznamu absencí na kartě uživatele.