Nastavení vlastních synchronizovaných polí

Jakmile si nastavíte synchronizační můstek mezi eWay-CRM® a účetním systémem Pohoda, máte některé pole namapována tak, že je nemůžete změnit. Je to pro zachování funkčnosti jednotlivých polí a provázání další operací, které v obou aplikacích probíhají. Přesto jsou zde ale další pole, která si můžete pro synchronizaci nastavit sami.

Důležité: Bude fungovat pouze v případě, že má uživatel v Pohodě práva na Volitelné parametry - viz Minimální práva nutná pro synchronizaci.

Například jste si v Pohodě vytvořili vlastní uživatelské pole, které chcete mít synchronizované v nějakém konkrétním uživatelském poli v eWay-CRM®. Není nic jednoduššího, než tak učinit přímo v administrační aplikaci, kde v sekci Pohoda vyberete modul, v němž má být pole synchronizováno.

Dejme tomu, že jste si pro společnosti vytvořili pole, kam si uvádíte číslo, které je určeno pro vaši vlastní interní identifikaci. Tohle pole chcete mít i u společnosti v eWay-CRM®. Stačí tedy vybrat modul Společnosti v tabulce pro mapování synchronizace a zde sjet úplně dolů, kde je volná řádka.

Vlevo vybíráte jméno pole, které je v Pohodě. Musíte vědět, jak se pole jmenuje, což u uživatelských polí není problém, protože jméno máte v jejich přehledu.

Vpravo si pak vyberete jméno pole, které je uvedeno v eWay-CRM®.

Jakmile vyberete obě pole, budou tato mezi sebou synchronizována, což si hned můžete vyzkoušet, případně je manuálně dosynchronizovat. Administrační aplikace vám tak dává velkou volnost v tom, jak si pole synchronizovat a jak zajistit jejich neustálou aktuálnost v obou aplikacích.

V administrační aplikaci pak vždy snadno rozeznáte, která pole jsou editovatelná, protože jsou vyvedena černým písmem, zatímco namapovaná pole, která editovatelná nejsou, jsou vyvedena šedým písmem.

Díky možnosti namapovat uživatelská pole je zajištěno i to, aby bylo možné namapovat různé typy číselných polí. eWay-CRM® pro svá číselná pole umožňuje vkládání reálných čísel. V případě uživatelských polí v Pohodě je možné vytvořit pole pouze pro celá čísla. eWay-CRM® se postará, aby i v takovém případě došlo ke správné synchronizaci - při synchronizaci z eWay-CRM®, kde je zadané reálné číslo, se toto přenese do pole v Pohodě, kde je možné zadávat pouze celá čísla, jako matematicky zaokrouhlené.

Odmazávání mapovaných polí

V některé fázi může dojít k tomu, že již nechcete mapovat pole, která doposud mapována byla. Pro tento případ je u každé řádky uvedena ikonky X - stačí na ni kliknout a mapování bude odmazáno. Kdykoli ale můžete mapování nastavit znovu.

Některá spojení není možné v rámci synchronizace rušit, protože se jedná o výchozí nastavení, které je nezbytné pro zachování integrity synchronizace. Taková pole mají ikonu pro mazání neaktivní.

Resetování mapování do výchozího nastavení

Ve chvíli, kdy máte možnost propojit eWay-CRM® s účetním systémem Pohoda, máte možnost určit, která pole se mezi sebou budou synchronizovat. eWay-CRM® přináší výchozí nastavení mapování, které vidíte, jakmile se přihlásíte do Administrační aplikace.

Mapování můžete měnit, jak bylo popsáno výše, přidávat si nová pole k synchronizaci, anebo si odmazávat nepotřebná. Může se vám však stát, že budete potřebovat nastavení vyresetovat, protože stávající se vám již nehodí, je chybné, nebo je v něm tolik nepřesností, že chcete začít mapovat znovu. V takovém případě můžete v Administrační aplikaci v sekci Pohoda přejít do záložky Návrh, kde máte dvě možnosti v souvislosti s kartou Mapování:

  • Vrátit výchozí hodnoty pro tento modul - pokud stisknete toto tlačítko, po potvrzení se vám nastaví výchozí mapování pouze v modulu, jehož záložku máte v okně nastavení Pohody právě otevřenou (např. pokud jste v sekci Pohoda a máte rozkliknutou záložku Společnosti, vyresetuje se mapování pouze pro modul Společnosti, atd.).
  • Vrátit výchozí hodnoty pro všechny moduly - jestliže stisknete toto tlačítko, po potvrzení se vám nastaví výchozí mapování pro všechny moduly, které jsou mezi eWay-CRM® a Pohodou synchronizovány.

Mapování uživatelských polí

eWay-CRM® nabízí různé typy uživatelských polí a stejně tak Pohoda má vlastní typy polí. Aby byla zachována logika mapování a propojování jednotlivých dat mezi oba programy, jsou v rámci mapování určitá omezení, která zajišťují, že nebude narušena logika a vy nebudete mít například možnost synchronizovat zaškrtávací pole v eWay-CRM® do datumového pole v Pohodě. Následující tabulka uvádí nejprve pole v eWay-CRM®, následně pole, jaké je k němu možné pro synchronizaci přiřadit v Pohodě.

Typ pole v eWay-CRM®Typ pole, který je možné přiřadit v Pohodě
Zaškrtávací pole Zaškrtávací pole
Desetinné číslo Pole typu Měna, Číslo, Číslo (celé)
Relace Není možné synchronizovat
Seznam Není možné synchronizovat
Odkaz Pole typu Text, Text dlouhý
Datum Pole typu Datum
Jednořádkový text Pole typu Text, Text dlouhý
Víceřádkový text Pole typu Text, Text dlouhý
Není možné synchronizovat Pole typu Seznam
Není možné synchronizovat Pole typu Zaškrtávací seznam