Nastavit hodnotu pole - popis akce

Akce Nastavit hodnotu pole slouží k automatickému vyplnění zadané hodnoty do určeného pole na kartě záznamu. Vyplní například pole Plánovaná konečná cena při přechodu mezi stavy na projektu hodnotou, která je součtem Plánovaných nákladů lidí a Plánovaných nákladů ostatních, které jsou násobeny zvoleným koeficientem. Při vyvolání akce Nastavit hodnotu pole se vybrané pole uzamkne pro editaci a předvyplní se do něj hodnota stanovená v definici akce. Po uložení změn na položce se pole opět odemkne a je možné hodnotu v něm dodatečně editovat.

Upozornění
Chování akce na eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile je lehce odlišné od chování v eWay-CRM Desktop, kde se hodnota do pole doplňuje před uložením. Na eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile se hodnota vyplní až běhe uložení.

Databázové pole Zadává se název pole na kartě záznamu, které chcete automaticky vyplnit. Vkládat se mohou databázové názvy jen těch polí, které jsou k dispozici na modulu, který workflow nese. Databázový název pole zjistíte snadno tak, že do něj na dialogu kliknete myší a stisknete klávesy Alt+F1 a tím se zobrazí popisek s názvem sloupce.
Hodnota pole Slouží k vyplnění hodnoty, která se v poli po vyvolání akce objeví. Lze zadávat obyčejný text, ale je možné využít i SQL dotazů prostřednictvím SQL# předpony. Pro přehlednější zadání příkazu je možné kliknout na ikonu tří teček v pravé části pole (...). Po kliknutí na pole vyskočí větší textové pole, kde snadno váš příkaz zadáte.

Pro zadávání hodnot je možné použít i systémové proměnné, které jsou podrobněji popsány v článku Systémové proměnné pro zadávání v akcích.

V následující tabulce naleznete přehled možných hodnot pro různě typy polí:

Typ pole Pole Hodnota pole
Text nebo Odkaz Vepište požadovaný text.
Desetinné číslo (např. Cena)

Např. 5000, lze zadávat i desetinná čísla. Možné je zadat je formou klasického číselného zápisu jako 0.123 či 0,123 anebo případně jako SQL dotaz, který vždy vrátí hodnotu správně, aby nedošlo k chybnému převodu čísla:

SQL# SELECT 0.123

Nulovou hodnotu je možné zadat jako:

SQL# SELECT NULL

Lze také pracovat s SQL dotazy a využít tak pro výpočet konečné ceny projektu nějaký vzorec jako na příkladu níže, kde se součet Plánovaných nákladů lidí a Plánovaných nákladů ostatních násobí koeficientem 1,4:

SQL# SELECT (EstimatedPeopleExpenses + EstimatedOtherExpenses)*1.4 FROM Projects WHERE HID = '$CURRENT_ITEM[HID]'
Procenta Zadává se jako desetinné číslo - 0,3 nebo 0.3 pro 30 %, případně je možné využít i další formy zápisu, které jsou uvedené v předchozí řádce.
Zaškrtávací pole

1 nebo 0, případně TRUE či FALSE.

I v tomto případě je možné použít SQL zápis, a to v následující formě:

SQL# SELECT CAST(0 AS BIT)
Datum

Lze zadat pevné datum, například ve formátu DD.MM.RRRR.

Je také možné využít SQL funkce getDate, která vrací dnešní datum a umí k němu přičítat či odečítat dny. Ve vzorovém kódu bude vyplněno datum za 20 dní od dnešního dne (dne, kdy byla akce vyvolána):

SQL# SELECT getdate()+20
Roletkový seznam

Nutno vyplnit databázový identifikátor hodnoty seznamu.

Lze vložit GUID hodnoty, která má být vybrána, například:

7F16D9CE-1FD1-419E-B4DB-0217DC8303E2

Lze zadat například takto pro vyplnění zdroje příležitosti, kde cs je sloupec s českým názvem hodnoty seznamu a text v uvozovkách je hodnota, kterou hledáme. Pro porovnávání lze použít i jiné jazykové sloupce (en, ru, de, sk, no):

SQL# SELECT ItemID FROM EnumValues WHERE cs = 'Stávající zákazník'
Zaškrtávací seznam

Je možné zadat podobně jako v případě roletkového seznamu. Vzhledem k tomu, že je možné vybrat více hodnot, lze zadat více GUID, a to oddělených čárkou, jako například:

7F16D9CE-1FD1-419E-B4DB-0217DC8303E2, A836B394-8FE0-4A65-A0A6-0231B37040DE

I v tomto případě je možné zadávat SQL dotazy, kdy následující zaškrtne všechny hodnoty v zaškrtávacím seznamu (AF_XXX je potřeba nahradit za skutečné databázové jméno pole):

SQL# SELECT ItemID FROM EnumValues WHERE EnumType = (SELECT ItemID From EnumTypes WHERE EnumName = 'AF_XXX')
Relace

Nutno vyplnit databázový název pole (viz. první řádek ukázky). Lze zadat například takto pro vyplnění Odběratele na projektu nebo dokladu. Společnost můžete porovnávat jako v prvním případě pomocí názvu (FileAs) nebo pomocí ID společnosti jako v případě druhém:

CUSTOMER
SQL# SELECT ItemID FROM Companies WHERE FileAs='eWay-CRM'
CUSTOMER
SQL# SELECT ItemID FROM Companies WHERE ID='253'

V případě uživatelských polí se na začátku nepoužívá označení modulu a zapisuje se pouze jako af_XXX (XXX je číselné označení uživatelského pole, které je možné snadno zjistit tím, že ve chvíli, kdy máte kurzor na daném poli a stisknete ALT+F1, administrátoři vidí databázový název pole v administrační aplikaci v sekci Uživatelská pole).

Chcete-li si právě nadefinovanou akci uložit pro pozdější použití v jiném typu workflow, můžete tak udělat pomocí tlačítka Šablona -> Export. Pokud máte akci typu Nastavit hodnotu pole již nadefinovanou a vyexportovanou z dřívějších úprav workflow, můžete ji znovu použít pomocí nabídky Šablona -> Import. Více o možnostech importu a exportu workflow akcí naleznete v samostatné kapitole Import a Export definic workflow akcí.