Ověřit existenci vazby - popis akce

Akce Ověřit existenci vazby slouží ke kontrole, zda je vytvořena vazba mezi danou položkou a jiným určeným záznamem v systému eWay-CRM®. Například zda je přiložen dokument s typem Předávací protokol k projektu, když se přechází do stavu Fakturace.

Typ vazby Slouží k zadání typu vazby.
Svázaná tabulka Zadejte název tabulky v databázi, kterou si přejete zkontrolovat.
Obsah Slouží k zadání zprávy, která se zobrazí, pokud požadovaná vazba neexistuje.
Ověřovaná pole

Umožňuje kontrolovat atributy (hodnotu pole) navázané položky.

Zadejte pomocí tlačítka Přidat novou vazbu ke kontrole. Tabulka obsahuje následující sloupce:

  • Do Pole vložte databázový název pole, které si přejete zkontrolovat (databázový název pole zjistíte snadno tak, že do něj na okně položky kliknete myší a stisknete klávesy Alt+F1 a tím se zobrazí popisek s názvem sloupce).
  • Pole Hodnota slouží k zadání očekávané hodnoty. Tímto způsobem můžete zadat i více vazeb, které položka musí mít, aby jí bylo možné převést do jiného stavu workflow.

Pro zadávání hodnot je možné použít i systémové proměnné, které jsou podrobněji popsány v článku Systémové proměnné pro zadávání v akcích.

V závislosti na nastavení pole Způsob dokončení z předchozího kroku průvodce bude splnění podmínky buď povinné (Nemůže být ignorována pro vybrané skupiny uživatelů) a dokud nebude podmínka splněna, nebude přechod uživateli umožněn. V případě mírnější varianty kontroly (Může být ignorována) se uživateli při přechodu zobrazí upozornění, že očekávaná a skutečná hodnota nejsou shodné a zda si skutečně přeje přejít do dalšího stavu workflow.

Chcete-li si právě nadefinovanou akci uložit pro pozdější použití v jiném typu workflow absence, můžete tak udělat pomocí tlačítka Šablona -> Export. Pokud máte akci typu Ověřit existenci vazby již nadefinovanou a vyexportovanou z dřívějších úprav workflow, můžete ji znovu použít pomocí nabídky Šablona -> Import. Více o možnostech importu a exportu workflow akcí naleznete v samostatné kapitole Import a Export definic workflow akcí.

Příklad užití - kontrola, zda je k projektu přiložena nabídka

Typ vazby Typ vazby, který chceme kontrolovat. Ve většině případů bude pole prázdné. Pro specifickou vazbu, kde je hledaná vazba vazbou položky a její nadřazené položky, je možné zadat text SUPERIORITEM.
Svázaná tabulka Název tabulky v databázi, se kterou by měla existovat vazba daného typu existovat. V našem případě to bude tabulka Documents.
Obsah Text, který se uživateli objeví v případě, že vazba neexistuje, např. "Není přiložená nabídka.".
Ověřovaná pole Pole, které se bude kontrolovat. My budeme kontrolovat, zda přiložený dokument svým typem odpovídá hodnotě smlouva. Pomocí tlačítka Přidat budeme do seznamu vkládat databázový název pole DocTypeEn
Hodnota

Hodnota, oproti které se kontroluje Ověřované pole svázaného objektu. My zde použijeme SQL příkaz, který nám vrátí, jaký identifikátor má hodnota Nabídka v tabulce seznamů. Vepíšeme tedy:

SQL#SELECT EnumValues.ItemID FROM EnumValues INNER JOIN EnumTypes ON EnumValues.EnumType = EnumTypes.ItemID WHERE EnumTypes.EnumName = 'DocumentType' AND EnumValues.cs = 'Nabídka'