Company Sales

Report popisuje a sumarizuje výsledky prodejů, které byly učiněny s jednotlivými odběrateli vaší společnosti. Tento report vám tedy ukazuje, jak moc  anebo jak málo jste v jednotlivých obdobích s danou společností obchodovali. Snadno tak odhalíte, u kterých společností obchodování vázne.

Předpoklady pro výpočet

Základní předpoklady pro zobrazení hodnot v reportu jsou:

  • Jsou vytvářeny doklady, které mají typ Faktura vydaná, Pokladna přijatá nebo Vydaný opravný daňový doklad (dobropis) a nejedná se o doklady nové, ale o zaplacené nebo vyfakturované.
  • K dokladu musí být přiřazen určitý odběratel a zároveň by se nemělo jednat o doklad prázdný.
  • Uživatel, který report generuje, má dostatečná oprávnění pro zobrazení jednotlivých modulů - především Doklady a Společnosti.

Parametry reportu

ParametrPopis
Začátek Udává počátek sledovaného období.
Konec Udává konec sledovaného období.
Account Manager V nabídce zvolte uživatele (obchodníka), pro jehož společnosti chcete prodejní aktivitu v daném období zobrazit. Budou zobrazeny právě ty společnosti, u kterých je vybraný uživatel jejich vlastníkem. Pokud zvolíte možnost (Vše) zobrazíte souhrnný report pro všechny společnosti.
Všechny společnosti V případě, že zaškrtnete pole, uvidíte i ty společnosti, které nemají žádnou aktivitu zaznamenánu.

Po zadání parametrů se zobrazí report v podobě tabulky.

Data zobrazená v reportu

záhlaví reportu je uveden název reportu, časový úsek, pro který je report vygenerován a uživatel, jehož společnosti jsou v reportu zobrazeny.

Sloupce reportu

První sloupec prezentuje názvy jednotlivých společností, jichž je vybraný uživatel vlastníkem. Na společnost v tomto sloupci je možné kliknout - zobrazí se její karta.

Následující sloupce zastupují jednotlivé měsíce v daném časovém období. Pro každý měsíc je vždy jeden sloupec.

Poslední sloupec prezentuje sumární hodnoty pro jednotlivé společnosti za celé zvolené období.

Řádky reportu

Každý řádek prezentuje jednu společnost, pro kterou jsou ve sloupcích uvedeny všechny prodeje, jež s ní byly v rámci sledovaného období uskutečněny. Částky uvedené v jednotlivých buňkách tedy představují sumu celkových cen zaplacených nebo vyfakturovaných dokladů typu Faktura vydaná, Pokladna přijatá nebo Vydaný opravný daňový doklad, spadající svou platností (Od) do daného měsíce. Hodnoty jsou zobrazeny v měně, která je nastavená jako Výchozí měna. V případě, že měna dokladu je jiná než Výchozí měna a nemá s ní nastavený směnný kurz, nebude v reportu zobrazena.

Poslední řádek sumarizuje hodnoty prodejů všem společnostem za jednotlivé měsíce.