Zásoby (synchronizace zboží)

eWay-CRM® je s Pohodou propojená i na úrovni synchronizace skladových položek (jednosměrně z Pohody do eWay-CRM®). V eWay-CRM® je možné v modulu Zboží zobrazit seznam zásob, včetně jejich cen. Z nich pak skrz modul Doklady uživatel může tvořit nabídky.

Název pole v PohoděModul eWay-CRM® Název pole v eWay-CRM®
Kód * Zboží Kód *
Název Zboží Název
Text Zboží Popis
Typ zboží Zboží Typ
Poznámky Zboží Poznámka
M.j.** Zboží Měrná jednotka
Členění * Zboží Členění *
Prodejní cena Zboží Ceníková cena
Nákupní cena *** Zboží Nákupní cena
Stav zásoby Zboží Množství na skladě
Měna Zboží Měna
Obj. název Zboží Libovolné uživatelské pole textového typu
Internet > Kategorie Zboží Libovolné uživatelské pole textového typu
Dodavatel Zboží Vytvoření vazby typu SUPPLIER****

* Aby bylo možné zajistit správnou synchronizaci, je třeba mít unikátní hodnoty pro Kód a Členění. Není možné synchronizovat do eWay-CRM® různá zboží, která mají stejný kód a stejné členění. Zároveň bude k importu docházet pouze v případě, kdy bude Kód vyplněn - zásoba s prázdným kódem nebude do eWay-CRM® importována.

** Měrné jednotky je vhodné mít nastavené v číselníku stejné jak pro účetní systém Pohoda, tak pro eWay-CRM® (seznam Good Unit), aby nedocházelo k případným nežádoucím změnám měrných jednotek vlivem synchronizace.

*** Uživatel musí mít v eWay-CRM® práva na pole nákupní cena, jinak nebude docházet ke správné synchronizaci zboží.

**** Mezi zboží a společností (společnost je v Pohodě dodavatelem tohoto zboží) se vytváří vazba typu SUPPLIER. Jedná se o databázovou vazbu, která se přenáší do eWay-CRM®, ale není viditelná přímo na kartě zboží.

Pokud v eWay-CRM® budete vytvářet doklad a přidávat do něj položky, umíme si poradit s následujícími scénáři:

  1. Individuální ceny/slevy - při vkládání zboží do dokladu systém automaticky nalezne cenu pro daného odběratele
  2. Prodejní ceny - víme, jaké firmě je přiřazena jaká prodejní sleva a na základě toho ji aplikujeme
  3. Svázané položky - při vkládání zboží do dokladu automaticky vložíme i svázané položky a zachováváme jejich pořadí
  4. Soupravy - při vkládání zboží do dokladu umíme vložit celou soupravu. Specifikem souprav je pak skutečnost, že když je vložíte v eWay-CRM® do faktury nebo objednávky, zobrazí se s různými ikonkami, jak vidíte na obrázku níže. V případě, že se jedná o název soupravy, ta má barevnou ikonku, ale každá položka v soupravě má ikonku šedou. Snadno tak rozeznáte, jaká položka na faktuře nebo objednávce je součástí soupravy.
    Upozornění: Pokud je souprav součástí dokladu ukládaného v eWay-CRM® a je zapnuta synchronizace do účetního systému Pohoda, k synchronizaci tohoto dokladu z důvodu zachování správnosti dat nedojde.

Synchronizované typy zásob

Druh zásoby Způsob synchronizace
Karta Synchronizuje se jako standardní zboží v eWay-CRM®.
Textová Synchronizuje se jako standardní zboží v eWay-CRM®.
Služba Synchronizuje se jako standardní zboží v eWay-CRM®.
Souprava

Synchronizuje se jako zboží v eWay-CRM® spolu se všemi přiřazenými zásobami.

Upozornění: Pokud je souprava součástí dokladu ukládaného v eWay-CRM® a je zapnuta synchronizace do účetního systému Pohoda, k synchronizaci tohoto dokladu z důvodu zachování správnosti dat aktuálně nedojde.

Komplet Nesynchronizuje se.
Výrobek Synchronizuje se jako zboží v eWay-CRM®, tedy pouze hlavní položka bez vazeb na dílčí položky.

Záložka Položky

Typy zboží jako Souprava či Komplet, které obsahují jednotlivé položky, ale i další typy zboží, které mohou mít navázané další položky na sebe, mají své jednotlivé položky zobrazené v záložce Položky. Zde vidíte na první pohled seznam všech položek, které jsou součástí zboží anebo jsou s ním svázány.

Synchronizace internetových kategorií

V případě, že využíváte e-shop a máte v Pohodě určené internetové kategorie, které v tomto e-shopu máte, můžete si tyto kategorie synchronizovat i s eWay-CRM. Stačí pole InternetoveKategorie namapovat s nějakým vaším uživatelským textovým polem v eWay-CRM. V eWay-CRM pak uvidíte kategorie, které jsou v Pohodě na zboží zobrazeny v záložce Internet: