Project Timeline

Tento report sleduje časovou linii jednotlivých projektů, na kterých daný uživatel pracoval, zároveň se jedná také o časovou linii, kde je možné sledovat také úkoly a podúkoly, které byly k danému projektu přiřazeny. Smyslem reportu je mít přesný přehled o plnění jednotlivých projektů a jejich úkolů, a to v daném časovém rámci.

Předpoklady pro výpočet

Základní předpoklady pro zobrazení hodnot v reportu jsou:

  • Uživatel, který report generuje, má dostatečná oprávnění pro zobrazení projektů.

Parametry reportu

ParametrPopis
Začátek Požadované datum začátku období.
Konec Požadované datum konce období.
Projektový manažer Seznam uživatelů, kde definujte, pro kterého uživatele bude report vygenerován. Výběrem možnosti (Vše) se bude report vztahovat pro všechny uživatele dohromady.
Typ projektu Vyberte, jaký typ projektů chcete sledovat. Tato položka odpovídá hodnotě Typ, která byla zadávána u projektu v kartě projektu. Můžete si tak vytvořit report pouze o zakázkách, reklamacích, apod., podle toho, jaké typy projektů máte v systému vytvořené. Výběrem možnosti (Vše) se bude report vztahovat pro všechny typy projektů dohromady.
Odběratel Vyberte pouze konkrétního zákazníka, který je s danými typy projektů spojen.
Projekt Určete konkrétní projekt, který má být sledován.
Hotové projekty Zaškrtávací pole určuje, zda chcete v reportu zobrazit i ztracené a uzavřené projekty.
Zobrazit úkoly Zaškrtávací pole slouží k tomu, aby se na časové ose objevily i úkoly.
Hotové úkoly Zaškrtávací pole slouží k tomu, aby se na časové ose objevily i úkoly již dokončené.

Při změně parametrů se report automaticky znovu vygeneruje s ohledem na nově zadané hodnoty.

Data zobrazená v reportu

V záhlaví reportu je uvedeno časové rozhraní, pro které byl report vytvářen, uživatelé, kteří byli do reportu zahrnuti, informace, zda se mají zobrazovat úkoly, a údaj o tom, který typ projektů se v reportu zobrazuje.

Zároveň je zde uvedena legenda jednotlivých barev, které se objevují v tabulce časové osy.

SloupecPopis
Odběratel Zákazník, pro kterého je projekt plněn.
Projekt / Úkol Jméno projektu, případně úkoly, které jsou s projektem spojené.
Typ Typ projektu.
Stav Stav, v němž se projekt nachází.
Odpovědná osoba Projektový manažer uvedeného projektu.
Plánovaný konec Datum, kdy by měl být projekt dokončen.
Ostatní sloupce Následující sloupce představují jednotlivé dny. Podle toho, jak rozsáhlé období zadáte, tolik bude i sloupců. Rozsáhlé časové období tak vytvoří i poměrně dlouhou tabulku.