Sales Activity

Tento report sleduje výkonnost vašich obchodníků dle úspěšnosti uzavírání obchodních příležitostí, dle množství schůzek, obvolaných zákazníků a dalších kritérií. Data uspořádává do přehledných grafů a stává se tak výborným pomocníkem při hodnocení, rozdělování prémií apod.

Předpoklady pro výpočet

Základní předpoklady pro zobrazení smysluplných hodnot v reportu jsou:

  • V systému je daný obchodník veden jako vlastník příležitostí, které má na starosti. Vyhodnocování úspěšnosti uzavírání příležitostí se váže na nadefinované workflow (pracovní postup) pro modul příležitostí. Report dále pracuje s hodnotami vyplněnými v poli Vznik příležitosti a Cena na kartě příležitosti (konkrétně s přepočtem ceny do měny označené jako Globální).
  • Uživatel, který report generuje, měl dostatečná oprávnění pro zobrazení příležitostí a deníků ostatních uživatelů.
  • Obchodníci si zaznamenávají svou aktivitu do deníků svázaných s příležitostí a rozlišují zde jejich typy.

Parametry reportu

ParametrPopis
Začátek Vyberte požadované datum začátku období.
Konec Vyberte požadované datum konce období.
Sales Manager Seznam uživatelů, kde definujete, pro kterého uživatele bude report vygenerován. Výběrem možnosti (Vše) se bude report vztahovat pro všechny uživatele dohromady.
Typ příležitosti Pole slouží k tomu, aby si uživatel vybral konkrétní typ příležitosti anebo typy všechny. Výběrem hodnoty (Vše) zahrnete do reportu všechny typy příležitostí.

Při změně parametrů se report automaticky znovu vygeneruje s ohledem na nově zadané hodnoty.

Práce s reportem

Obchodní trychtýř

V grafu naleznete na ose Y vypsané názvy stavů workflow, v nichž se nachází alespoň jedna z příležitostí uživatele. Číslo v závorce za názvem stavu udává sumu cen, kterými byly příležitosti v tomto stavu ohodnoceny (součet hodnot z políček Cena (Výchozí měna) v hlavním seznamu příležitostí). Výchozí měna je udávána globálním nastavením Výchozí měna.

Na ose X grafu nalezneme číselné hodnoty, které udávají počet příležitostí. Pokud je report generován pro jednoho uživatele, budou zde zobrazeny počty příležitostí, u kterých je vlastníkem právě tento uživatel (suma cen na ose Y by tomu měla rovněž odpovídat). Jestliže vygenerujeme report pro všechny uživatele dohromady, bude zde uveden celkový počet příležitostí a výkony jednotlivých uživatelů budou barevně odlišeny, pod grafem v takovém případě naleznete legendu s vysvětlením.

Vyhrané příležitosti

Tento graf zobrazuje statistiku počtu příležitostí, které uživatel převedl na projekt. Údaje však nejsou omezeny výběrem období v parametrech reportu, ale počítají se stále údaje za celý letošní a pro porovnání i loňský rok.

Zdroj příležitostí

Tento koláčový graf porovnává množství příležitostí podle toho, z jakého zdroje jsme je získali. Do grafu jsou započítávány pouze takové příležitosti, které byly úspěšně převedeny na projekt. Pro zobrazení grafu je nutné vyplňovat políčko Vznik příležitosti na kartě Příležitosti.

Aktivita obchodníka

Tabulka zobrazuje veškerou aktivitu uživatele za dané období. V prvním sloupci tabulky naleznete název sledované činnosti a v dalších sloupcích jsou po týdnech odděleny informace o tom, kolik těchto aktivit bylo v daném týdnu vykonáno.

Řádky počítají, kolik záznamů tohoto typu uživatel v daném období založil. Typy aktivit se vztahují k úkolům a typům deníků, které uživatel vytvořil v souvislosti s příležitostmi.