Activity on Deals

Report přehledně zobrazuje seznam všech aktivních příležitostí zvoleného obchodníka a vypisuje k nim události, týkající se zvoleného časového období.

Předpoklady pro výpočet

Předpokladem pro použití tohoto reportu je zejména to, že si uživatelé (obchodníci) u svých příležitostí:

 • vedou záznamy o domluvených schůzkách pomocí modulu Kalendář
 • zaznamenávají pomocí úkolů povinnosti, které je potřeba splnit v rámci obchodního případu
 • vedou si v průběhu životního cyklu obchodní příležitosti záznamy o proběhlé komunikaci pomocí modulu Deník
 • důležité e-maily a dokumenty uživatelé přikládají k příslušným Příležitostem
 • svůj odpracovaný čas na příležitosti si evidují v modulu Docházka


Není samozřejmě bezpodmínečně nutné sledovat a zaznamenávat v eWay všechny tyto zmíněné informace, ale report (a samozřejmě i manažer) bude poté o tyto informace chudší.

Předpoklady pro zobrazení

Uživatel, který si chce report nechat zobrazit, musí mít oprávnění vidět záznamy typu Příležitosti, Kalendář, Úkol, Deník, E-maily, Dokument, Docházka. Záleží pak na dalším nastavení oprávnění, jestli bude uživatel schopen zobrazit pouze záznamy týkající se jeho samotného nebo i ostatních uživatelů.

Parametry reportu

ParametrPopis
Začátek Požadované datum začátku období. Podle časového filtru se filtrují až aktivity, nikoli příležitosti.
Konec Požadované datum konce období. Podle časového filtru se filtrují až aktivity, nikoli příležitosti.
Sales Manager Výběr uživatelů, kde definujete, pro kterého uživatele bude report vygenerován. Výběrem možnosti (Vše) se bude report vztahovat pro všechny uživatele dohromady.
Filtr

Pole upřesňuje, jak mají být příležitosti zobrazovány, zda pouze samostatně nebo s dalšími položkami:

 • Všechny příležitosti - nastavuje všechny příležitostí
 • Příležitosti bez aktivity - vybírá se pouze s příležitostí, na kterých nebyla provedena aktivita
 • Příležitosti s aktivitou - vybírá se pouze s příležitostí, na kterých byla provedena aktivita
 • Příležitosti bez dalšího kroku - vybírá se pouze z příležitostí, které se již nemohou nikam posunout
Typ příležitosti Pole slouží k tomu, aby si uživatel vybral konkrétní typ příležitosti anebo výběrem (Vše) pro typy všechny.

Při změně parametrů se report automaticky znovu vygeneruje s ohledem na nově zadané hodnoty.

Data zobrazená v reportu

Report tvoří jediná tabulka o osmi sloupcích a různých typech řádků. Pojďme si popsat jejich význam.

SloupecPopis
Odběratel Údaj, který byl vyplněn na kartě dané příležitosti v poli Odběratel. Pokud nebyl pro tuto příležitost odběratel zvolen, bude zde zobrazena hodnota (prázdné).
Kontakt Údaj, který byl vyplněn na kartě dané příležitosti v poli Kontaktní osoba. Pokud nebyla pro tuto příležitost kontaktní osoba vybrána, bude zde zobrazena hodnota (prázdné).
Název Jméno příležitosti, ke které se informace vztahují.
Stav Stav, ve kterém se příležitost v době tvorby reportu nachází.
Vlastník Jméno uživatele, který je vlastníkem příležitosti. V řádcích pro aktivity je potom zobrazeno jméno vlastníka konkrétní položky.
Datum Čas, kdy byla příležitost vytvořena nebo na kdy je aktivita plánována.
Cena Zobrazuje hodnoty jen v řádcích se jménem příležitosti. Jedná se o hodnotu z pole Cena na kartě příležitosti v měně příležitosti.
Pravděpodobnost Zobrazuje hodnoty jen v řádcích se jménem příležitosti, jedná se o hodnotu z pole Pravděpodobnost na kartě příležitosti.

Řádky v tabulce jsou barevně odlišeny a liší se i obsaženým typem písma:

 • Modře podbarvené řádky jsou určeny pro název příležitosti a informace o ní (cena, pravděpodobnost, jméno, apod.). V reportu se vypisují jen aktivní obchodní příležitosti, které byly aktivní ve sledovaném období (tzn., nebyly převedeny do stavu Objednávka, Převedeno na projekt, Ztracený). Pod každou obchodní příležitostí následuje seznam nedokončených úkolů a událostí v kalendáři v podobě bílých řádků tabulky.
 • Bílé řádky s textem ve formátu kurzíva vypisují aktivity naplánované do budoucnosti. Zobrazují se tak všechny nesplněné úkoly a události v kalendáři, u kterých je nastaven začátek na dnešní či pozdější den. V případě červených hodnot se pak může jednat například o úkoly, které nebyly dokončeny v době, kdy dokončeny být měly.
 • Bílé řádky s textem bez formátu zobrazují všechny dokončené úkoly, události v kalendáři (které mají začátek v minulosti), deníky, dokumenty, e-maily a docházka, které jsou navázané na danou příležitost a současně jejich datum vytvoření spadá do zvoleného časového období.