Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 3. Volby / Uživatelská pole

Uživatelská pole

Dostupnost: Nové Centrum pro správu je dostupné od verze eWay-CRM® 6.0.0.

eWay-CRM® Vám nabízí možnost nadefinovat si pro každý modul vlastní pole. Spolu s funkcí Návrh formuláře si přizpůsobíte formuláře jednotlivých modulů tak, jak potřebujte.

Článek obsahuje: 

Uživatelská pole najdete v Centru pro správu pod sekcí Volby.

Po kliknutí do sekce Uživatelská pole se vám objeví jednotlivé moduly, které jsou v eWay-CRM® dostupné.

Stačí si vybrat modul a kliknout na něj. Zobrazí se pak seznam uživatelských polí pro daný modul:

Práce se seznamem uživatelských polí

Horní menu

Horní menu obsahuje následující položky:

Položka Funkce
Přidat pole Přidání nového uživatelského pole - viz Přidat uživatelské pole.
Obnovit Dojde k obnovení seznamu, například pokud jiný uživatel s administrátorským oprávněním ve vaší společnosti přidal nebo upravil uživatelské pole.
Duplikovat Vybrané uživatelské pole je možné duplikovat a s ním i jeho nastavení - viz Duplikovat uživatelské pole.
Odstranit Odstraní vybrané uživatelské pole - viz Odstranit uživatelské pole.
Hledat Umožňuje jednoduché vyhledávání ve sloupcích zobrazeného seznamu. Zobrazí se pouze výsledky, které splňují vámi zadaný řetězec.

Seznam uživatelských polí

Seznam uživatelských polí vypadá následovně:

Sloupec Popis
Zaškrtávací pole Kliknutím na skupinu se indikuje, že byla skupina vybrána. Je takto možné vybrat více skupin najednou.
Název Jméno uživatelského pole, které se zobrazuje uživatelům.
Typ Typ uživatelského pole.
Databázové pole Jméno uživatelského poli, jak je uvedeno v databázi.
Kategorie Kategorie, do níž je dané uživatelské pole zařazeno. Viz článek Kategorizace uživatelských polí.
Popis Upřesňující popis uvedený k uživatelskému poli.

Typy uživatelských polí

Typ pole Popis
Zaškrtávací pole Jedná se o klasické zaškrtávací pole, kterým určujete, zdali hodnota nabývá logické pravdy nebo nepravdy (např. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení)
Číselné pole Jak název napovídá, jedná se o pole s číselným formátováním. Uživatel si může nastavit specifický formát čísla (desetinné, procento, apod.).
Relace Pomocí této tohoto typu pole jste schopni vytvořit vazbu na jiné položky (z jednoho zvoleného modulu) uložené v systému. Nabídka modulů pro svázání je dána nabídkou Připojit. Jinými slovy, toto pole lze použít pro svázání pouze s takovými moduly, které najdete v nabídce Připojit. Při vyplňování tohoto pole Vám bude pomocí roletkového menu nabídnut seznam položek v modulu, který jste si při tvorbě pole vybrali (např. seznam všech kontaktů)
Seznam Pole Seznam umožňuje předdefinovat několik hodnot, ze kterých budou uživatelé při práci s položkou vybírat vhodnou hodnotu - jedná se tedy o uživatelsky definovatelný seznam. Použijete jej zejména v případě, že položka bude moci nabývat vždy pouze jediné z nabízených hodnot (např. Sentiment - Pozitivní, Neutrální, Negativní). Při vytváření tohoto pole je postup lehce odlišný od ostatních polí. Při vytváření standardně pojmenujete a vyberete typ, teprve po uložení volby tlačítkem OK, bude zobrazen dialog pro definici hodnot seznamu.
Zaškrtávací seznam Obdobně jako pole Seznam, je i pole Zaškrtávací seznam uživatelsky definovaným seznamem, kdy při používání následně uživatelé vybírají z několika předdefinovaných hodnot. Zásadní rozdíl mezi Seznamem a Zaškrtávacím seznamem je skutečnost, že u Zaškrtávacího seznamu může uživatel vybrat více hodnot, nikoli jen jednu.
Odkaz

Pole Odkaz dobře poslouží zejména v případě, kdy potřebujete evidovat k dané položce dodatečné informace v podobě hypertextových odkazů. Už nemusíte uchovávat odkazy v textové podobě v poznámce a pak je v případě potřeby složitě kopírovat do adresního řádku prohlížeče. Díky tomuto poli budete mít k dispozici klikatelný odkaz (např. Odkaz do úložiště na serveru).

Datum Pole Datum je uživatelské pole, které dovolí pomocí rozklikávacího kalendáře zadávat ve strukturované podobě veškerá dodatečná, ale přesto důležitá data, která se položky týkají. Už nikdy nebudete při filtrování položek muset řešit, že každý uživatel zapisuje datum do systému v jiném formátu.
Jednořádkový text

Tento typ uživatelského pole se používá pro evidenci textových hodnot, přičemž délka textu je omezena na 255 znaků (např. Označení složky v kartotéce)

Víceřádkový text Tento typ uživatelského pole se používá pro evidenci rozsáhlých textových hodnot, kdy zde není omezení jako v případě hodnoty Jednořádkový text. Pole je vhodné i pro skutečně rozsáhlé texty. Navíc můžete určit, jak velké se bude pole zobrazovat, počet řádků bez toho, aby bylo nutné skrolovat.

Přidat uživatelské pole

 Pro přidání uživatelského pole je potřeba kliknout na tlačítko Přidat pole:

Objeví se průvodce. V první části průvodce máte následující možnosti (nepopsané možnosti se liší podle vybraného typu):

Pole Popis
Název Zvolte název pole.
Typ Vyberte typ podle toho, jaké jsou vaše záměry s polem.
Moduly Můžete určit, jestli pole bude pouze pro vybraný modul, kde jeje vytváříte, ale můžete klidně přidat i další moduly.
Kategorie Určete, pod jakou kategorii bude pole zařazeno.
Popis Upřesňující popis daného uživatelského pole.

Jakmile jste s vyplněnými hodnotami spokojeni, klikněte na Další.

Ve druhém kroku nastavíte práva spojená s poli (aktuálně se tato možnost připravuje).

Pro vytvoření uživatelského pole pak stačí jen kliknout na tlačítko Vytvořit pole. Pole se okamžitě objeví v seznamu uživatelských polí.

Editovat uživatelské pole

 Pro úpravu určitého uživatelského pole stačí na pole najet a kliknout na ikonku pera, která se objeví:

Zde můžete upravit pole, jak potřebujete. V záložce Obecné můžete změnit jméno, kategorii a popis, případně další specifické nastavení spojené s konkrétním typem pole.

V záložce Práva pak upřesníte práva spojená s poli. Tato sekce se aktuálně připravuje.

Pro potvrzení změn stačí kliknout na tlačítko Uložit.

Duplikovat uživatelské pole

 Klikněte na uživatelské pole, abyste je vybrali. Jakmile pole vyberete, možnost Duplikovat se zaktivní:

Po kliknutí na Duplikovat, se zobrazí dialog, kde máte následující možnosti:

Pole Popis
Název Zvolte název pole.
Typ Vyberte typ podle toho, jaké jsou vaše záměry s polem.
Moduly Můžete určit, jestli pole bude pouze pro vybraný modul, kde jeje vytváříte, ale můžete klidně přidat i další moduly.
Kategorie Určete, pod jakou kategorii bude pole zařazeno.
Popis Upřesňující popis daného uživatelského pole.

Jakmile jste s vyplněnými hodnotami spokojeni, klikněte na Další.

Ve druhém kroku nastavíte práva spojená s poli (aktuálně se tato možnost připravuje).

Pro vytvoření uživatelského pole pak stačí jen kliknout na tlačítko Vytvořit pole. Pole se okamžitě objeví v seznamu uživatelských polí. 

Odstranit uživatelské pole

Klikněte na jedno nebo více uživatelských polí, abyste je vybrali. Jakmile pole vyberete, možnost Odstranit se zaktivní:

Po kliknutí na Odstranit se zobrazí potvrzovací dialog, kde se můžete ujistit, že skutečně mažete správná uživatelská pole. Pro potvrzení pak stačí kliknout na tlačítko Odstranit.